İLKELERİMİZ

 

DABF ve ALEVİLER OLARAK;

1. Bilim bizim yolumudur, sevgi bizim dinimizdir.

2. Kâbemiz, kitabımız, inancımız insandır.

3. 72 millete bir bakarız.

4. Kadın erkek ayırmayız.

5. Mazlumun yanında olur, zalime karşı dururuz.

6. Elimize, dilimize, belimize sahip oluruz.

7. Bütün evren semah döner; sürekli evrim sürekli devrimi savunuruz.

8. CEM olur birleşir, musahip olur acı- tatlı, yarin yanağından gayrsısını paylaşırız.

9. Muhabbeti; kamili insan olmanın okulu bilir, hizmetle gelir göçeriz.

10. Her dine saygı duyar, fakat boyunduruğu altına girmeyiz. Laiğiz laikliği savunuruz.

11. Her çiçekten öz alır bal yaparız. Geçmişimize, geleceğimize sahip çıkarız.

12. Alevilik inancımız, bilincimiz, direncimiz, sevgimizdir.

OL SÖZ VERMEYİZ,ÖLÜR SÖZÜMÜZDEN DÖNMEYİZ

GELİN CANLAR BİR OLALIM, ZORU KOLAY KILALIM
.
 

Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu ve Aleviliğin evrensel temel ilkeleri:

GEREKÇE
Alevilik inanç, kültür ve toplumsal boyutuyla Anadolu’da ortaya çıkan, önceleri    çeşitli tasarruf fi, Batınilik, Kızılbaşlık, Bektaşilik gibi isimler alan ve son 200-250 yıldır Alevilik veya Alevi/Bektaşilik diye adlandırılan, kendine özgü bir inanç, dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Alevilik Anadolu’da özelikle köylü ve yoksul kitleler arasında yaygın olduğu için, hakim güçler ve onların İslam anlayışı, Aleviliği yok sayıp yasaklamıştır. Sanayinin gelişmesi, köyden şehirlere ve Avrupa’ya göç nedeniyle eskiden musahiplik, cem kurumu etrafında örgütlenmiş olan Aleviler doğal bağlarından kopmaya, gelenek ve ilkelerini unutmaya başlamış, aynı zamanda Aleviler ve Alevilik resmi ideoloji (devlet politikası) ve Sünni İslam içinde yok edilmek istenmiştir. Aleviliğin içine Alevilikle ilgisi olmayan unsurlar girmiş ve Aleviler büyük bir asimilasyona (Sünnileştirmeye) uğramıştır.  Buna rağmen Aleviler kendi öz inançlarını ve bilinen İslam’a olan mesafelerini korumuş örneğin İslam’ın 5 şartına uymamışlardır. 2 Temmuz 1993 Madımak katliamı Alevileri kendi inançları etrafında kenetlemeye, kendilerini ve inançlarını yeniden tanımlamaya zorlamıştır. 150-200 yıldır büyük bir bulanıklığa uğramış, dünün köy koşullarına göre  yapılanmış olan Aleviliği,  bugün 2 binli yıllarda, uzay, bilgisayar çağında ve Avrupa koşullarında, eskiden olduğu gibi sürdüremeyiz. Alevi inancının kendine özgü esaslarını net bir şekilde ortaya koymazsak,  bulanıklığı ortadan kaldıramaz, Alevilerin inanç ve toplumsal birliğini sağlayamayız.  Bu nedenlerle Aleviliğin özüne sadık kalınarak günün koşullarına göre yeniden yorumlamalıyız.

Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu bu nedenle, ortak bir Alevilik anlayışı oluşturmak için, Alevi ulularının, ozanlarımızın ve diğer federasyonların ilkelerinden ve çağdaş düşüncelerden yararlanarak aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir. Bu ilkeler Aleviliğin tarihi veya gelenek göreneklerini değil, Aleviliğin günümüze uyan, çağdaş, evrensel yanlarını ele almaktadır. İlkelerimiz içerik ve öncelik olarak, sırayla birincil olarak; İNSAN ve insanlık, ikincil olarak; HAK savaşı yani, ezilen halkların sınıf bilincini, üçüncül olarak kültürel kimliğe SAYGIYI ve Alevi inancını içermektedir.

Bu ilkeler, tüm canlardan ve üye derneklerimizden gelen önerlerle beraber dernek ve federasyonumuz kongresine sunulmuştur, yeni ilkeler belirlenene kadar federasyonumuz ve üye derneklerimiz bu ilkeler doğrultusunda çalışacaktır.


(Eleştiri ve önerilerinizi misafir defterine yazarak bize ulaştırmanızı rica ederiz.)1. BİLİM BİZİM YOLUMUZDUR, SEVGİ BİZİM DİNİMİZDİR

‘İman / inanmak akıl, mantık, bilim ve sevgi üzeredir.’
‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.’
‘Bilgin kişinin uykusu, bilgisizin ibadetinden iyidir’

Bilim ve sevgiyle yoğrulmayan düşünce ve eylemleri insanlığa zararlı ve çağdığı buluruz.

Bilim ve sevgiyi insanın kendi kaderini kendi çizmesinin yolu biliriz.
Olayları açıklar, yorumlarken bilim, akıl-mantık ve sevgiye başvururuz.
Tutuculuk, hurafe, mucize, nazar, muska vs. akıl mantık bilim dışı olgulardan uzak durur, çağın koşullarına ayak uydurur, zaman ve mekânı göz önünde bulundururuz.
Her şeyi bilimsel araştırır yorumlar, bilimsel girişimleri destekleriz.

Bilim ve sevgi yolundan gitmeyi en doğru yol ve en güzel inanç ve ibadet olarak kabul ederiz.2. KÂBEMİZ, KİTABIMIZ, iNANCIMIZ iNSANDIR.

‘Her ne arasan kendinde ara.’
‘Vahdeti Mevcut, Vahdeti vücut’
‘Okunacak en büyük kitap insandır.’
‘Enel-Hak. (hakikat, tanrı benim)’

İnsan ve insanlığın mutluluğunu her şeyden üstün tutar, insana zulüm edilmesine karşı çıkarız.

Gerçekleri hayal dünyasında aramayız. Hakkı (tanrıyı) alemde tüm varlığın birliğinde ve en mükemmel varlık olan İNSANDA biliriz.
Tüm insan ve canlıları kutsal kabul eder, doğanın kuralları içinde özgürce ve barış içinde yasama ve gelişme hakkını savunur, doğanın (çevrenin) korunması için mücadele ederiz.
İnsanların fiziksel ve ruhsal olarak zehirleyen uyuşturucu maddeler ve insanlık dışı düşüncelere karşı çıkarız..

Donmuş düşünce ve fikirleri kabul etmez, insanın her çağda her şeyin daha güzelini yaratabileceğine KAMİLİ (olgun bilgin) İNSAN olabileceğine inanırız.

3. 72 MİLLETE BİR BAKARIZ.

İnsanlar arasında din, dil, ırk, milliyet ayrımı gözetmeyiz.
Ne mutlu Türküm, Ne mutlu Kürdüm, vs.. den önce, NE MUTLU İNSANIM deriz..

İnsan ve doğa sevgisini; Vatan, millet, bayrak, devlet, devlet adamı sevgisinden önde tutarız.

Halkların kendi kaderini tayın hakkını, tüm halklara, eşit yasal hakların verilmesini ve halkların barış içinde kardeşçe bir arada  yasamasını savunuruz.

Her koşulda, temel İNSAN HAK ve    özgürlüklerine SAYGI    gösteri. İnsan hakları evrensel beyannamesinin daha da gelişmesi için çalışırız.
Başka din, dil, ırk, millet, cinsiyet ve düşüncelerin, hakkına saygılı olan görüşlere ve insanlara, bizde saygılı ve hoşgörülü olur, onlarla barış içinde yasar. Aksi durumda karşı tavır alırız.
Milliyetçi, ırkçılık temeline dayanan düşünce, çalışma ve örgütlenmeyi kabul etmeyiz. Renk, ırk, milliyet cinsiyet, din ve dil ayrımı dan dolayı yapılan her türlü  baskı, şiddet, katliamlara, faşist, ırkçı ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele ederiz.
Alevilik, ülke sınırlarını aşan, değişik ulusların/ırkların benimsediği İNSANI temel alan kendine özgü bir inançtır. İnsanlığı her şeyden üstün tuttuğumuz için, kurumlar olarak eylemlerimizde milli bayrak veya devlet adamlarını simge olarak kullanmayız.
İnanç  ibadet yerlerinde (Cemlerimizde) bayrak ve devlet adamlarının resimlerinin, asılmasını uygun görmeyiz.  Bunların yerine, Alevi sembolleri veya ulularının resimleri ve sözlerinin asarız.

4. KADIN, ERKEK AYIRMAYIZ.

‘Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.
Hakikin yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde’

Kadın ve erkeği; Cemde CAN, evde ES, hayatta YOLDAŞ kabul ederiz.
Kadın ve erkeği; iste, asta, cemde, cemaatte, söz ve karar ve eylemde yönetimlerde eşit görür, ayrım yapmayız.
Cinsiyeti değil, insanların gönül rızasını sevgi ve askı, yaratıcı görür,  üstün tutarız.

Kadınlara yapılan baskıya karşı çıkar. Kadınlarında eğitim alıp, hayatın her alanında erkeklerle eşit olması, tüm kurum ve organlarımızda kadınlara öncelik tanırız..

Sevgiye dayalı evlilik, birliktelikleri savunur, bu konuda aile/çevre baskısı yapılmasına karşı çıkarız.
Ar, namusu, iki kulak arasında bilir. Kadın erkek canların, (gençlerin) çiftlerin gerçek sevgiye dayalı, aklı salim, sorumlu, sevgilerine sadık (edb-li) yetişmeleri ve yaşamaları için çalışırız.
Aklı salim insanların, gönül rızasına dayalı özgür düşüncesine ve eylemlerine, saygı duyarız.5. MAZLUMUN YANINDA OLUR, ZALİME KARŞI DURURUZ.

Gelin canlar bir olalım
Yoksulun hakkın alalım
Zalime kılıç çalalım
Tvekül tütaal-Allah (Grisi Allah a kalsın)

‘Hak yemeyiz, hak yedirmeyiz, haksızlığa boyun eğmeyiz.’ Mazlumun yanında olur, zalime (Zülfükar çalar) karşı  dururuz.

Cana kıyılmasına, idam cezasına karşı çıkar, CAN kıyanı ömür boyu yol düşkünü sayarız.

Aleviliğin ilkelerini çiğneyeni, kendini yeniden kanıtlayana kadar ‘yol düşkünü’ sayarız.
‘Bir olup, iri olup, diri olup, gür olup’ İnsanın insanı ezmesine, kıymasına neden olan sebepleri (sınıfları, sistemleri) ortadan kaldırmayı hedefleriz.
İnsanlık inancımız, bilincimiz, güç ve direncidir. Bu yolda  ser verir, sır vermeyiz, İmam Hüseyin, Pir Sultanların yolundan  dönmeyiz..


6. ELİMİZE, DİLİMİZE, BELİMİZE SAHİP OLURUZ.

Alevilikte kişisel ibadetin yeri, zamanı, mekanı, ve şekli yoktur. Her an kamili insan olmaya, kendi ve tüm insanlığın mutluluğu için çalışmayı ‘halka hizmeti’ en birincil görev ibadet biliriz.
Kendimize reva görmediğimizi başkasına uygulamayız..
Elle koymadığımızı almayız. Kulağımızla duymadığımızı  (yalan) söylemeyiz. İnsanı sever, seveni aldatmaz, gönül rızası ile hareket ederiz.
EDEBİLİ,  elimize dilimize belimize sahip olmayı, daimi ibadet biliriz..


7. BÜTÜN EVREN GİBİ SEMAH DÖNER, SÜREKLİ EVRİMİ SÜREKLİ DEVRİMİ, GELİŞMEYİ SAVUNURUZ.

Bütün evren semah döner.
Aşkından ateşler yanar
Aslına ermektir hüner
Beş vakitle avunmayız


‘Hiçbir şey yoktan var olmaz, varolan ebediyen yok edilemez’.
Alemde var olan hiçbir şeyin, veya düşüncenin yüzde yüz doğru olamayacağı ve her şey her zaman hareket edip, değişip geliştiğini ve her şeyin aslına döndüğü ilkesini kabul ederiz.
Değişmez kuralları kabul etmez.
Sevgi için, barış için, insanca yasamak için, her zaman, her dinden, düşünceden, politikadan, kültürden, insan için en iyisini seçip almayı, en doğru ve evrimsel bir ilke kabul eder.
‘Her çiçekten öz alıp, bal yapmayı ’. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlamayı kendine görev edinir.
EVRİM: hareket ve değişimdir; Alemi, doğayı değiştiren ışıktır (enerjidir) eylemdir. Toplumu ve insanı değiştiren doğal ihtiyaçlar, muhabbet ve sevgidir /aşktır. ( Aşk ile gelir, Aşk ile yaşar, gideceğimiz yere aşk ile gideriz. Her daim aşk ateşi ile yanarız.)


8. CEM OLUR BİRLEŞİR, MUSAHİP OLUR ACI TATLI LOKMAYI, YARİN YANAĞINDAN GAYRİSİNİ PAYLAŞIRIZ.

CEM olmak, BİR olmak, birleşmek, musahip olmak ‘acı-tatlı lokmayı, yarin yanağından gayrsını paylaşmaktır.
İnsanların, maddi, manevi birlik, dayanışma yardımlaşma, kişisel ve toplumsal musahipliğini ve kardeşliğini savunuruz.
Aleviliği benimseyenler, Alevi kimlikli derneklere üye olmalı ve CEM kurumu etrafında birleşmelidir. Alevilerin yeni baskılara ve katliamlara maruz kalmamaları için mücadele etmelidir. Alevi kurumları (dernekleri)  inançsal, sosyal, kültürel, eğitimsel, ekonomik ve siyasal bütünlük içinde örgütlenir faaliyet yürütür.

Aleviler  tüm insanlarla toplumsal BİRLİĞİ, CEMİ; bir üst düzeyde, tüm demokratik bilim ve sevgi yanlısı insanları kapsayacak şekilde, Aleviliğin ilkeleri ile uyum içinde olan demokratik derneklerde, sendikalarda, genel kitle örgütleri ve partilerde birliği sağlamayı hedefler.
Aleviliğin ebedi amacı; Dünyada CEM, ‘Dünyada cennettir’. Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, insanın insanca, birlikte yasayacağı bir düzendir. Sonuçta, bu amaç için çalışırız.


9. MUHABBETİ, KAMİLİ İNSAN OLMANIN OKULU BİLİRİZ.

Her insan okuyup kendini geliştirmesine olanak sağlanması için mücadele ederiz. Fakat hızla gelişen bilim ve teknoloji çağında, bir insanın her alanda okuyup bilgi sahibi olması imkânsızdır.
Toplumun gerisinde kalmamak, çağa ayak uydurmak ona yön vermek için, insanlar sürekli bir bileri ile muhabbet edip, edindikleri bilgileri birbirine aktarmalıdır.
Alevilikte muhabbet sürekli öğrenmenin, sürekli gelişmenin, olgun bilgin (kamili) insan olmanın okuludur. Bu nedenle, bize bir kelime öğretene, dost, dost diye dosta gider, kapısına köle bile oluruz.
Eğitimde tarafsızlığı (din devlet ve ideolojilerden bağımsızlığı), ve eğitimde parası olan olmayan herkese fırsat eşitliğini savunuruz.
Düşüncede sonsuz özgürlüğü öneri ve tartışmayı, kararda çoğulcu katılım ve demokrasiyi, eylemde kesin birliği savunur. Allah dahil her şeyi tartışır, azınlığın çoğunluk olma hakkını korur, çoğunluğun kararına uyar, her yerde demokrasi ve eşitliği savunuruz.


10. HER İNANCA SAYGI DUYAR FAKAT BOYUNDURUĞU ALTINA GİRMEYİZ, LAİĞİZ LAİKLİĞİ SAVUNURUZ.

Bizce lâiklik: din ve devlet islerinin tamamen (birbirlerinden) ayrılmasıdır. Devletin dini olmaz, herhangi bir inancın, ideolojinin temsilcisi olamaz, her hangi bir mezhebi/inancı destekleyemez.
İnsanların, din ve tanrı inancını: İnsanların insanca yasama özleminin bir sonucudur.
Devletin, hakim sınıfların, ideolojilerin veya bazı gözü açık sahte (ana, dede, hacı hocaların) insanların inançlarını kendi çıkarları için kullanmalarına, insanların inançlarını sömürmelerine karşıyız..
Din, inanç kurumları içinde de demokrasi ve eşitliği savunuruz.
Din ve inançlar, halkımızın modern demokratik eşit ve uygar bir toplum haline gelmesine engel değil destek olmalıdır. Dinin devlet idaresi, hukuk ve eğitimi, bu kurumlarında da dini baskı altına almasını kabul etmeyiz.
Din ve inanç kurumları özerk olmalıdır,  zorunlu din dersleri ve devlet altındaki Diyanet İşleri kurumu kaldırılmalıdır. Bir inancın diğer bir inanç üzerinde egemenlik kurması kabul edilemez.
Bütün din ve inançlardaki insanlık için güzel olan yanları, insanlığın ortak dini, ahlâki değerleridir.
Sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız..

11. HER ÇİÇEKTEN ÖZ ALIR BAL YAPARIZ, ALEVİLİĞİN GEÇMİŞİNE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKARIZ.

Halımızı hal eyledik
Yolumuzu yol eyledik
Her çiçekten bal eyledik
Arıya saydılar bizi

Alevilik birçok din, kültür ve düşüncelerin insanlık için olumlu yönlerini kapsayan bağımsız bir inanç sistemidir. İnsanı iyiye güzele doğruya götüren bir yoldur.
Alevilik Asya, Avrupa, Afrika kıtalarından, çeşitli inanç ve kültürlerin Anadolu'da Hünkar Bektaşi Veli ocağında kaynayıp pişen bir "Aşure tatlısı" tatlısıdır..

İslam dini, kuranı ve bütün dinleri ve kutsal kitapları (batini) öz anlamda yorumlar. Her çağda insanlara doğru güzel iyiyi, hakliyi gösteren ve insanlığa faydası olan yanlarına sahip çıkarız.
İslam içinde Ehli-Beyte, Hz. Ali'den, Hüseyin'e ve sonradan gelen Eba-Müslüm, Babailer, Mansur, Nesimi, Hünkar Bektaşi Veli, Yunus Emre, Pir Sultan, Bedreddin’lere ve onlar gibi olan her uluya sahip çıkar sevgi besleriz ve insanlık yoluna PİR olanın peşinden gideriz.
Alevi kültürünü, edep erkânını, yaşam biçimini, felsefesini, müziğini, bütün insanlığa tanıtmak onlarla paylaşmak için çalışır, ve bütün kültürlerden özler alarak Aleviliğin sürekli gelişmesi için çalışırız.
Bugün Türkiye"de ve dünyada Aleviliğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, mazlum ezilen halklar için mücadele vermişi ve veren ilerici devrimci demokrat kişi ve kuruluşlara sahip çıkar, destekleriz.
Alevilerin varlığını tanıyan, insan hak ve özgürlüklerini savunan, bütün kurumları doğal müttefik sayar, yobaz, faşist, emperyalist ve tüm gerici güçlere karşı mücadele ederiz.


12. ALEVİLİK İNANCIMIZ, BİLİNCİMİZ, DİRENCİMİZ, SEVGİMİZDİR.

Bu ilkeler tarihin imtihanına dayanmış, Aleviliğin evrensel ilkeleridir.
Bu ilkelere yenisi eklenebilir, eskiyen çıkarılabilir. Fakat bu değişikliklere Alevi toplumu ‘kılı kırk yararak ’ değerlendirip karar vermelidir. Çünkü bu ilkeler yürürlükte olduğu sürece kanun gibi bağlayıcıdır ve Alevi toplumunun kimliğini, amaç ve gideceği yolu belirlemektedir.
Yukarıdaki ilkeler, Alevilik:  İNANCIMIZ BİLİNCİMİZ DİRENCİMİZ SEVGİMİZDİR.

Ol söz vermeyiz, ölür sözünden dönmeyiz.
‘ Gelin canlar bir olalım, zoru kolay kılalım. "


Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu.

(İlk defa 8 Mart 2001 tarihinde üye dernekler ve DABF genel kurulunda kabul edilmiş ve

en son 27 Eylül 2008 tarihli DABF genel kurulunda değişiklik yapmadan tekrar kabul edilmiştir. )